سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه شهیدین  
مسوول آموزش سطح 2و 3  
1389/07/01 
1390/09/01 
مسائل آموزشی طلاب 
تدریس 
مدرسه شهیدین  
مدرس 
1388/07/02 
1389/03/07 
فقه 5 
تدریس 
مدرسه شهیدین  
مدرس 
1385/07/03 
1386/03/10 
اصول [الموجز] 
تدریس 
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  
مدرس 
1390/11/19 
1391/07/02 
اصول اسنتباط 
تدریس 
موسسه آموزشی امام خمینی  
مدرس 
1390/06/19 
1391/03/18 
فقه 6 (مکاسب - خیار عیب) 
تدریس 
موسسه امام خمینی  
مدرس 
1391/06/25 
ادامه دارد 
رسائل (برائت) 
تدریس 
موسسه امام خمینی  
مدرس 
1391/06/25 
1391/10/20 
متون جزائی 3 
تدریس 
فیضیه - مدرس فاطمه معصومه 
مدرس 
1391/06/18 
ادامه دارد 
مکاسب (ماهیت عیب) 
تدریس 
موسسه امام خمینی 
مدرس 
1391/11/26 
ادامه دارد 
متون جزائی 4 
تدریس 
موسسه امام خمینی  
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
مکاسب محرمه 
تدریس 
فیضیه مدرس 19 
مدرس 
1392/07/01 
ادامه دارد 
مکاسب - القول فی الشرط الی اخر 
تدریس 
موسسه امام خمینی  
مدرس 
1390/06/19 
ادامه دارد 
فقه 6 (مکاسب - خیار عیب)