تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1391 
حقوق خصوصی 
موسسه أموزشی پژوهشی امام خمینی ره 
19.00 
لیسانس 
1387 
حقوق 
موسسه أموزشی پژوهشی امام خمینی ره 
19.00 
سطح 3 
1388 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم  
18.00 
سطح 4 
1390 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم  
18.00