حکم نماز مسافر در اماکن اربعه 1
39 بازدید
محل نشر: میقات حج/72
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/10/7
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مشهور میان فقهای متأخر این است¬که مسافر در چهار مکان میان قصر و تمام مخیّر است و براساس فتوای این فقها، این مکان¬ها از قاعدة «لزوم قصر» خارج¬اند. البته این حکم مخالفانی نیز دارد و این اختلاف، ناشی از اختلاف وگوناگونیِ روایات در این باب است؛ از همین رو، نظریه¬ها و دلایل ایشان را در بخش¬های جداگانة زیر مطرح و به بررسی خواهیم گذاشت: * نظریه و فتوای وجوب قصر: صاحبان این نظریه، مرحوم صدوق، فاضل بهبهانی، سید بحر العلوم و قاضی ابن براج هستند. آنان نظریة خود را به متقدّمین از اصحاب (اصحاب ائمه) نسبت داده¬اند. * نظریة وجوب اتمام: گفته¬اند رأی و نظریة مرحوم سید مرتضی و ابن جنید بر این بوده¬که ادلة ایشان بررسی خواهد شد. * نظریة تخییر با افضلیت اتمام: چنانکه اشاره شد، مشهور فقهای متأخر (از شیخ طوسی تا کنون)، این نظریه را برگزیده¬اند.
دانلود